مدیر پروژه مهمترین نقش در ساختار سازمانی یا چارت سازمانی یک پروژه است. شناخت کافی از این نقش و داشتن دانش کافی از وظایف محوله به آن تاثیر ویژه ای در موفقیت پروژه دارد. وظایف مدیریت پروژه شامل موارد زیر می باشد؛

 1.  حضور در جلسه KOM (هماهنگی اولیه برای شروع کار پروژه) و رفع ابهامات اجرای پروژه و توافق برای تهیه برنامه زمانبندی و تبادل دستورالعمل‌های هماهنگی و لیست مدارک مهندسی پروژه و… و تهیه Short Plan  برای تیم مهندسی و خرید و اجرا به صورت یک ماهه تا تهیه برنامه تفضیلی پروژه.
 2.  مطالعه و تهیه Scope کار پروژه ارجاع شده و تهیه دستورالعمل و شناسایی ذینفعان و ریسک های پروژه.
 3.  تهیه برنامه کلی پروژه با همکاری مسئول برنامه ریزی و تعیین منابع لازم جهت انجام پروژه و برنامه ریزی تمامی حوزه های دانشی مدیریت پروژه.
 4. تهیه بودجه و پیش بینی هزینه های پروژه و اخذ تاییدیه هیات عامل با همکاری برنامه ریزی (رابطه بین کارفرما و مدیر عامل شرکت).
 5.  تهیه منشور پروژه که موافقتنامه ای به منظور شفاف سازی و مشخص کردن عوامل مهم و حیاتی در اجرای پروژه بر اساس قرارداد با کارفرما می باشدو سازماندهی پروژه و جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و تامین منابع و ماشین‌آلات مورد نیاز و تحویل زمین و ارائه تضامین و دریافت پیش پرداخت.
 6.  ارجاع کار به واحدهای مجری پروژه مانند مهندسی و خرید یا بازرگانی و کارگاه اجرایی طبق برنامه های تهیه شده.
 7.  پیگیری انجام کارها از نظر کمی و کیفی در واحدهای مختلف و ثبت گزارشات و تحلیل ها و آمار ها.
 8.  تایید کلیه اسناد فنی و اسناد مالی پروژه و تهیه حیطه اختیارات و واحدهای مرتبط.
 9.  تأمین و سازماندهی نفرات لازم برای اجرای پروژه و شرح وظایف نفرات با توجه به چارت سازمانی.
 10.  تهیه فرم حدود اختیارات نفرات کلیدی پروژه.
 11.  پیگیری مکاتبات با کارفرما و صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما و رسیدگی نهایی به صورت وضعیتهای پیمانکاران جز.
 12.  پیگیری عملیات اجرایی ساخت و خرید و … و تهیه گزارشات لازم برای هیئت عامل و داشتن سیستمی برای کنترل زمان و هزینه و کیفیت فعالیت ها.
 13.  انجام تمهیدات لازم جهت بهینه سازی قیمت ها و روشهای اجرای پروژه جهت هر چه بهتر انجام شدن پروژه و توجیه هیات عامل.
 14.  رسیدگی به استخدام نیروهای اجرایی لازم برای پروژه با توجه به هیستوگرام منابع انسانی و البته تأمین سایر منابع مانند ماشین آلات، مصالح و غیره.
 15.  اخذ نقطه نظرات کارفرما و هیئت عامل و اعمال آن در پروژه.
 16.  تایید مدارک خریدها و سفارشات پروژه.
 17.  تحویل قسمت های اجرا شده پروژه و انتقال به مرحله بعدی تا پایان کار راه اندازی و جمع آوری صورتجلسات تحویل موقت.

 وظایف سرپرست کارگاه

سرپرست کارگاه یا رییس کارگاه دیگر نقش مهم در ساختار سازمانی یا چارت سازمانی یک پروژه است. شناخت کافی از این نقش و داشتن دانش کافی از وظایف محوله به آن تاثیر ویژه ای در موفقیت پروژه دارد. وظایف سرپرست کارگاه شامل موارد زیر می باشد؛

 1.  انجام وظایف اجرایی زیر نظر مدیر پروژه و تهیه برنامه زمانبندی بخش اجرای پروژه. 
 2. انجام مکاتبات لازم با کارفرما و نظارت کارگاهی.
 3.  مدیریت بر عملیات پیمانکاران از طریق سرپرست فنی و اجرایی.
 4.  بررسی و رفع مشکلات فنی پروژه با همکاری دفتر فنی پروژه.
 5.  رسیدگی کامل به مسائل بهداشت و ایمنی صنعتی و آموزش در کارگاه (سایت).
 6.  تامین مواد و متریال مورد نیاز کارگاه پروژه و همچنین ماشین آلات و نفرات لازم برای کارهای پروژه.
 7.  دریافت گزارشات مالی ماهیانه از واحد مالی کارگاه در خصوص هزینه های کارگاه (سایت) و پیش بینی بودجه مورد نیاز ماه های آینده و ارائه به مدیر پروژه.
 8.  نظارت بر چگونگی تامین و انبارش و مصرف کالا در کارگاه و انبار های آن.
 9.  بررسی و تایید گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه تهیه شده توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاه و آمادگی برای دریافت کالاهای پروژه که در حال رسیدن می باشد.
 10.  تهیه مقادیر و مدارک لازم جهت ارائه به مدیر پروژه برای تهیه صورت وضعیت برای کارفرما (ضمنا توسط مرکز کنترل اسناد DCC مستنداتی شامل صورتجلسات و صورت مجلس کارگاهی و مکاتبات و نقشه ها و مدارک مهندسی و دستور کارها و غیره زیر نظر رئیس کارگاه جمع آوری می شود).
 11.  تهیه گزارشات کمی و کیفی از اجرای پروژه و جمع آوری صورتجلسات و صورتمجلس های لازم از پروژه در کارگاه.

 

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.