وزن فعالیت ها در فاز مهندسی

برای اوزان فعالیتها مخصوصاً در فاز مهندسی پروژه ها اگر بخواهیم تاثیر تغییر وزن ها را بر Plan و Actual و S-curve کم کنیم. می توانیم از دو روش استفاده کنیم؛

  • روش اول : آیتم های اضافه شده را با وزن صفر در نظر میگیریم و آیتم های حذف شده را پیشرفت شان را صد درصد می کنم.
  • روش دوم : در هر دیسیپلین یک آیتم با عنوان سایر موارد در نظر می‌گیریم که دارای وزن است و زمانش از اول تا آخر آن دیسیپلین می باشد و بابت اضافه کردن یا کم کردن از آن آیتم وزن کم یا زیاد می‌شود و در پایان کار آن دیسیپلین پیشرفت آیتم را ۱۰۰% می نمایم.

برنامه اجرایی Action Plan واحد مهندسی

برای تهیه برنامه اجرایی Action Plan واحد مهندسی با توجه به وضعیت Actual برنامه در واحد مهندسی می توان اقدامات زیر را انجام داد؛

  • برای مدارکی که Not Issue هستند ، مدارکی که تا دو ماه آینده از تاریخ مربوطه باید First Issue شوند در برنامه کاری گذاشته می شود.
  • برای مدارکی که Commented هستند، مدارکی که باید کامنت آنها پاسخ داده شود، در برنامه کاری گذاشته می شود.
  • برای مدارکی که Approved هستند، باید AFC آنها صادر شود.
  • برای مدارک ارسال شده بعد از گذشت زمان قراردادی و عدم پاسخ مشاور مدرک را Deemed Approve در نظر می گیریم.
  • مدارکی که ارسال گردیده و احتمالاً بعد از چهارده روز کامنت می شوند و یا Approve گردند که باید برای آنها هم نفر ساعتی را احتمالی در نظر بگیریم.
  • نفر ساعت Inter Discipline ها با توجه به سقف تعیین شده و به درخواست خود واحد مهندسی مربوطه در نظر گرفته می شود.

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.