برای ورود اطلاعات از طریق نرم افزار اکسل Excel به نرم افزار پریماورا P6 ، با توجه به اینکه می خواهیم چه اطلاعاتی وارد نماییم؛ در ابتدا در نرم افزار پریماورا P6 اکسپورت Export کرده و فعالیتها Activity یا منابع Resources و … را که لازم داریم علامت می زنیم و با تغییر عبارت ها البته بدون تغییر ID عبارت ها را وارد می نماییم.

نکته ای که در اینجا هست، عبارت D در ستون آخر که به معنای حذف Deleted است و باعث پاک شدن فعالیت Activity می گردد. نکته دیگر در بحث Predecessor ها در شیت فایل اکسل مربوطه نیز به ازای هر کدام یک ردیف تعریف می شود و ID فعالیت به همراه ID های Predecessor ها می آید (تک به تک). یعنی برای هر پیش نیاز باید یک ردیف در نرم افزار اکسل ایجاد کرد و عدد را وارد نمود.

عموما در هنگام Import از نرم افزار اکسل به پریماورا یک گزارش متنی ارائه می گردد و خطاها در آن ذکر می شود. ضمنا WBS Code و Duration را می توان در شیت Activity داخل فایل اکسل وارد کرد. عبارتی که * دار هستند، یعنی ورود اطلاعات دران ستون ها فایده ای ندارد. در مواقعی که می خواهیم اطلاعات را با Copy از پریماورا  P6 به نرم افزار اکسل وارد کنیم. می توانیم از پایین صفحه و در محیط های Activity Spread Sheet یا Resource Spread Sheet استفاده نماییم و با انتخاب ناحیه چپ پایین و Copy آن عبارت را در اکسل ، Paste نماییم.