وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه با توجه به اینکه در کدام یک از مراحل کاری پروژه هستید، متفاوت است. البته در اینجا وجوه مشترک آن را بیان می کنیم . برنامه ریزی و کنترل در مراحل مختلف پروژه شامل مطالعات اولیه و امکان سنجی، طراحی، خرید ، ساخت و نصب، راه اندازی و تعمیرات و نگهداری شرح وظایفی دارد.

 1.  تهیه دستورالعملهای پیاده سازی مطابق استاندارد PMBOK ، خصوصاً در حوزه های دانشی محدوده، زمان، هزینه و ریسک.
 2.  تهیه ساختار شکست کار WBS ، مجموعه کارهایی که برای موفقیت در پروژه برای رسیدن به هدف لازم است و ساختار شکسته هزینه های پروژه CBS و اوزان پروژه WF .
 3.  تهیه زمانبندی و برنامه ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CRM و زنجیره بحرانی CCRM و نمودار پیشرفت پروژه S-curve .
 4.  بودجه بندی پروژه و زمانبندی منابع مورد استفاده و تهیه نمودار جریان نقدینگی Cash flow .
 5. جلسه KOM پروژه و جلسات با کارفرما و جلسات داخلی با واحدهای اجرایی پروژه.
 6.  تهیه فرمت گزارشات و ارائه آنها در قالب مورد نظر از روند و پیشرفت پروژه و به روز رسانی برنامه و زمانبندی ها.
 7.  تهیه گزارشات کارگاهی و ثبت مکاتبات پروژه و گزارشات مدیریتی و برنامه های اجرایی و ثبت موانع و مشکلات و مستندات آن ها و تحلیل آنها و ساخت داشبوردهای مدیریتی آنلاین و کنترل مکاتبات و صورتجلسات و مستندات پروژه و تحلیل راندمان و منابع پروژه.
 8.  خدمات هزینه یابی و کنترل هزینه و تهیه صورت وضعیت ها و کلیم های پروژه.
 9.  جمع بندی دلایل تاخیرات و تهیه لایحه تاخیرات و ارائه برنامه جبرانی Catch up Plan و تغییر برنامه Re-plan به درخواست کارفرما.
 10.  برنامه ریزی تمامی حوزه های دانشی مدیریت و حفظ آنها در قالب برنامه پروژه بالخص برنامه ریزی مدیریت ریسک در پایان ثبت تجربیات پروژه.

مواردی از کار کنترل پروژه که نیاز به تایید کارفرما دارد؛

 1.  تهیه منشور پروژه
 2.  تهیه دستورالعمل ساختار شکست کار WBS
 3.  تهیه دستورالعمل محاسبات فاکتورهای وزنی پروژه WF
 4.  تهیه دستورالعمل اندازه‌گیری پیشرفت PMS و گزارشات و برگزاری جلسات پروژه
 5.  تهیه دستورالعمل برنامه زمانبندی به روز رسانی های آن
 6.  تهیه دستورالعمل کنترل مدارک مهندسی و شماره گذاری مدارک
 7.  تهیه دستورالعمل مدیریت تغییرات پروژه و محدوده کاری
 8.  تهیه دستورالعمل مدیریت هزینه و ریسک پروژه
 9.  تهیه دستورالعمل مدیریت کیفیت و تدارکات پروژه
 10.  تهیه دستورالعمل گزارش تاخیرات پروژه و اضافه کاری ها

 

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.