مهمترین مراحل تهیه برنامه زمانبندی با MSP شامل موارد زیر است؛

مرحله اول: تهیه منشور پروژه و پیگیری دستورالعمل های هماهنگی و تهیه WBS و برنامه زمانبندی و بروز رسانی آن و گزارشات.

مرحله دوم: تدوین WBS با توجه به نیاز مدیریت و گزارشات درخواستی تهیه می گردد.

مرحله سوم: تدوین لیست فعالیت ها و تهیه دیکشنری WBS شامل زمان هر فعالیت و منابع مورد نیاز آن به همراه پیش فرض ها و محدودیت های پروژه

مرحله چهارم: تعیین منابع مورد نیا ز و در دسترس برای فعالیتها و Step های هر فعالیت

مرحله پنجم: تعیین وابستگی فعالیت ها و ارتباطات شبکه ای برنامه و قیود و مایلستون ها

مرحله ششم: تعیین زمان و شناوری های فعالیت ها

مرحله هفتم: تقویم های مورد نیاز پروژه را تنظیم می کنیم و اختصاص می دهیم.

مرحله هشتم: زمان شروع پروژه و مشخصات آن را تنظیم می نماییم.

مرحله نهم: لیست فعالیتها را وارد می نماییم و نوع فعالیتها را تنظیم می کنیم.

مرحله دهم: زیر مجموعه ها را تعریف می نماییم و زمان ها را مشخص می کنیم.

مرحله یازدهم: بعد ارتباطات را برقرار می کنیمو میزان Lag ها را تنظیم می کنیم.

مرحله دوازدهم: منابع را تعریف می کنیم شامل نوع منابع و هزینه ها و نرخ تورم و … و بعد از آن منابع را به فعالیتها تخصیص می دهیم.

مرحله سیزدهم: در صورت تایید مدیریت Base Line پروژه را ذخیره می نماییم و Scurve را تهیه می کنیم.

مرحله چهاردهم: در ادامه کار بروزرسانی ها و گزارش گیری می نماییم.

 

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.