استاندارد مدیریت پروژه PMBOK در سال ۲۰۱۷ ویرایش ششم دارای ۵ گروه فرآیندی و ۱۰ حوزه دانشی و ۴۹ فرآیند می باشد. در ادامه چهل و نه فرآیند این استاندارد را ذکر می نماییم.

مدیریت یکپارچگی

 1. تدوین منشور پروژه
 2. تدوین برنامه مدیریت پروژه
 3. هدایت و مدیریت کار پروژه
 4. مدیریت دانش پروژه
 5. نظارت و کنترل کار پروژه
 6. اجرای کنترل یکپارچه تغییر
 7. خاتمه پروژه یا مرحله

مدیریت محدوده پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت محدوده
 2. گردآوری الزامات
 3. تعریف محدوده
 4. ایجاد ساختار شکست کار
 5. تصدیق محدوده
 6. کنترل محدوده

مدیریت زمان بندی پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت زمان بندی
 2. تعریف فعالیت ها
 3. تعیین توالی فعالیت ها
 4. برآورد مدت زمان فعالیت ها
 5. تدوین زمانبندی
 6. کنترل زمان بندی

مدیریت هزینه پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت هزینه
 2. برآورد هزینه‌ها
 3. تعیین بودجه
 4. کنترل هزینه ها

مدیریت کیفیت پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت کیفیت
 2. مدیریت کیفیت
 3. کنترل کیفیت

مدیریت منابع پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت منابع
 2. برآورد منابع فعالیت ها
 3. جذب منابع
 4. توسعه تیم
 5. مدیریت تیم
 6. کنترل منابع

مدیریت ارتباطات پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت ارتباطات
 2. مدیریت ارتباطات
 3. نظارت بر ارتباطات

مدیریت ریسک پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت ریسک
 2. شناسایی ریسک ها
 3. اجرای تحلیل کیفی ریز
 4. اجرای تحلیل کمی ریسک
 5. برنامه ریزی واکنش ها به ریسک
 6. اجرای واکنش‌ها به ریسک
 7. نظارت بر ریسک

مدیریت تدارکات پروژه

 1. برنامه ریزی مدیریت تدارکات
 2. اجرای تدارکات
 3. کنترل تدارکات

مدیریت ذینفعان پروژه

 1. شناسایی ذینفعان
 2. برنامه ریزی مشارکت ذینفعان
 3. مدیریت مشارکت ذینفعان
 4. نظارت بر مشارکت ذینفعان

 

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.