امکان‌سنجی طرحهای سرمایه‌گذاری

• امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری و ارزیابی مالی و اقتصادی با نرم افزار Comfar III

• محاسبه ارزش خالص فعلی پروژه و پیشنهاد بهترین انتخاب ها با کمک NPV و IRR

• محاسبه سود و زیان پروژه و شاخص های مالی مورد نیاز

• تحلیل حساسیت و دوره بازگشت سرمایه

درباره فرازدان


امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری و پروژه ها، دارای ابعاد مختلفی است که هر کدام از دیدگاه متفاوت ، امکان انجام یک طرح یا پروژه را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ما در فرازدان بیشتر به شناسایی ابعاد فنی و اقتصادی پروژه و امکان انجام آن می پردازیم.

امکان سنجی فنی پروژه ها

امکان سنجی اقتصادی پروژه ها

امکان سنجی مالی پروژه ها

مدیریت پروژه ها و طرح ها

چرا امکان سنجی باید انجام شود؟

مطالعات امکان سنجی، مجموعه فرآیندی برای مشخص نمودن همزمان مزیت ها و موانع موجود در مسیر ایجاد یک طرح سرمایه گذاری یا پروژه سازمانی است و همراه با بررسی و برآورد طرحها و پروژه ها؛ یک تجزیه و تحلیل از هزینه – فایده آنها ارائه می دهد.