برنامه‌ریزی امور و کارها خیلی مهم است که اهداف به درستی انتخاب شوند و حتی برای آنها شاخص‌های تعیین شود که قابل اندازه‌گیری باشند تا موفقیت برنامه ریزی با توجه به آنها سنجیده شود اینگونه امکان بهبود در برنامه‌ریزی کارها نیز به وجود می‌آیند در ادامه اهدافی که عموما در شرکت های پروژه محور مورد استفاده قرار می گیرند را بیان می نماییم.

اهداف اصلی در پروژه

 • زمان
 • هزینه
 • کیفیت

اهداف اصلی در شرکت پروژه محور

 • کسب سود و سرمایه های مادی
 • دریافت گواهی ها و رتبه ها و جلب رضایت کارفرمایان
 • کسب دانش و منابع انسانی متخصص و سرمایه‌های معنوی

اهداف اصلی در شرکت مادر تخصصی یا هلدینگ پروژه محور

 • بانک اطلاعات تی از دانش و نیروی انسانی مدیریتی و فنی تمرکز بر مدیریت
 • همسوسازی استراتژی گروههای تخصصی در جهت هم افزایی هلدینگ
 • بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه های حدی و خارج از آن و وارد کردن موارد سودآور به داخل و خارج کردن موارد زیان‌ده
 • بررسی فرصت های کسب و کارهای جدید و آرزوی آبی کسب و کارهای موجود و تحقیقات مشترک
 • اشتراک گذاری منابع مادی و معنوی و ارتباطات هر کدام از زیر مجموعه ها

مایلستون های کلیدی یا مراحل مهم کاری یک پروژه

 • امضاء قرارداد
 • ارائه تضامین
 • پیش پرداخت
 • جلسه هماهنگی اولیه شروع کار پروژه KOM (Kick Off Meeting)
 • ارسال لیست زمانبندی شده مدارک مهندسی وندور VPIS (Vendor Print Index Schedule)
 • تحویل زمین
 • ارائه زمانبندی تفصیلی
 • ارسال مدارک مهندسی و تایید آنها
 • تامین مواد اولیه و کالا
 • ساخت کالا
 • بازرسی و تایید
 • ارائه فاکتور و تسویه صورت وضعیت موقت به همراه کسورات و تعدیل
 • بسته بندی و امارات و بازرسی کارگاهی
 • تحویل موقت
 • تحویل قطعی
 • ارزش افزوده
 • فاینال بوک Final Book
 • مفاصا حساب
 • الحاقیه در صورت نیاز به ادامه کار قرارداد و یا اضافه شدن موارد جدید به قرارداد

فازهای مختلف مدیریت قرارداد

 یک مدل دسته بندی برای فازهای پروژه به صورت زیر می باشد؛

قبل از انعقاد قرارداد

 • تعیین استراتژی قرارداد به همراه شناسایی شاخص های موفقیت در تصمیم گیری
 • مدیریت ریسک های موضوع قرارداد
 • تعیین مشخصات اصلی موضوع قرارداد و فرمت ثبت اطلاعات آن و تعیین مسئولیت های پروژه

حین قرارداد

 • برگزاری و شرکت در مناقصه
 • مذاکرات و توافقات با فروشندگان و پیمانکاران برای پیشبرد کارهای پروژه

حین اجرای قرارداد

 • اجرای موضوع قرارداد و ارتباطات و گردش صحیح اطلاعات
 • مدیریت تغییرات قرارداد و حل اختلافات در پروژه

خاتمه قرارداد

 • خروج از قرارداد و پایان کار (تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه)
 • ثبت دروس آموخته و بکارگیری این دانش در پروژه های بعدی

 

برای سفارش خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی کلیک کنید.